News & Events

Bliain Réamhscolaíochta Saor in Aisce faoin Scéim Chúram agus Oideachas Luath-Óige (ECCE)

Preas-eisiúint – Eisiúint Láithreach
Dé Céadaoin, 20 Bealtaine 2009

Tá Soláthróirí Cúram Leanaí na Gaillimhe ag ullmhú chun bliain réamhscolaíochta saor in aisce a thairiscint do thuismitheoirí ón Eanáir seo chugainn 2010, nuair a bheidh leanaí i dteideal freastal saor in aisce ar feadh bliana amháin ar réamhscoileanna rannpháirteacha.

Beidh Coiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe (CCLCCG) ag obair go dlúth le reamhscoileanna rannpháirteacha chun an Scéim nua Chúram agus Oideachas Luath-Óige (ECCE), mar a d’fhógair Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OMCYA) sa bhuisead náisiúnta i Mí Aibreán seo caite, a chur i bhfeidhm.

Táthar ag súil go mbainfidh breis is 70,000 páiste go naisiúnta leas as an scéim. Baineann an scéim le gach seirbhís réamhscoile atá curtha in iúl lean n-áirítear réamhscoileanna, grúpaí súgartha, naíonraí, réamhscoileanna Montessori agus seirbhísí iomlána cúram lae.

"Tá maoiniú curtha ar fáil ag an OMCYA do sheirbhísí réamhscoile ionas go mbeidh teacht ag tuismitheoirí ar oideachas réamhscoile saor in aisce. Is é seo an chéad uair in Éirinn go raibh scéim den chineál seo ar fáil agus táimidne i CCLCCG an-bhródúil as rannpháirtíocht a bheith againn sa dtionscnamh starúil seo." adúirt Mary Giblin, comhordaitheoir CCLCCG.

Tá oícheannta faisnéise á dtionól ag an CCLCCG go luath i Mí Meitheamh chun mionsonraí na scéime ECCE a mhíniú do sholáthróirí áitiúla, atá ag féitheamh chomh maith ar phacaí eolais ó Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OMCYA), atá le bheith ar fáil ag deireadh Mhí Bealtaine.  

Is féidir le Seirbhísí Cúram Leanaí rannpháirtíocht a bheith acu sa scéim ar bhonn líon roghanna, ó leanaí i seirbhís seisiúnach a gheobhaidh 3 uair an chloig saor in aisce sa lá go leanaí a fhaigheann cúram lánaimseartha a gheobhaidh 2 uair is 15 nóiméad saor in aisce sa lá. Is féidir le seirbhísí atá ránnpháirteach sa scéim táille a ghearradh ar thuismitheoirí le haghaidh seirbhísí roghnacha breise ach, i ngach cás, ní mór do sheirbhísí rannpháirteacha an soláthar ábhartha réamhscoile a oibriú saor in aisce do thuismitheoirí.      

Cé go bhféadfaí leasú a dhéanamh ar chuid de mhionsonraí na scéime i rith na seachtainí atá amach romhainn, is mar seo a leanas a bheidh roinnt de na téarmaí agus na coinníollacha a bhainfidh le seirbhísí réamhscoile gur mian leo rannpháirtíocht a bheith acu i mBliain Réamhscoile Saor in Aisce na scéime ECCE: 

    * Ní mór seirbhísí a chur in iúl don FSS mar sheirbhís réamhscoile agus ní mór dóibh leibhéal sásúil comhlíontachta a bheith acu maidir leis na Rialúcháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) (Uimh.2) 2006.
    * Go hiondúil beidh se riachtanach do sheirbhísí íosmhéid d’ochtar a bheith ar na rollaí acu ina mbliain réamhscoile, ach beidh roinnt eisceachtaí. Ní mór do chúramóirí leanaí atá curtha in iúl íosmhéid de 5 leanbh réamhscoile a bheith ar na rollaí acu.  
    * Ní mór do sheirbhísí a bheith ag trádáil mar thrádálaí aonair, mar chomhpháirtíocht nó mar chuideachta teoranta ó thaobh fiachais agus ní mór dóibh Deimhniú Imréiteach Cánach cothrom le dáta a sholáthar. 
    * Ní mór do sheirbhísí comhaontú go gcuirfidh siad clár oiriúnach oidfeachais ar fáil do leanaí ina mbliain réamhscoile a chlaíonn le prionsabail Síolta, an creat náisiúnta cúraim agus oideachais sna luathbhlianta. Tabharfar tacaíocht do sheirbhísí chun an riachtanas sin a shásamh le cabhair ó chomhordaitheoirí Síolta, a gheobhaidh maoiniú leis an gcuspóir sin a bhaint amach, agus ó CCLCCG. Soláthrófar an clár seo i nGaeilge i bpobail Ghaeltachta.   
    * Ba chóir go mbeadh cáilíocht Cúram agus Oideachas Leanaí Luath-Óige go leibhéal 5 sa Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí ag Cinnire na bliana réamhscoile.

Beidh CCLCCG ag súil le hiarratais go luath i Meitheamh agus i lár Mhí Iúil. Beidh an OMCYA i dteagmháil le hiarratasóirí maidir le socruithe conartha agus táthar ag súil go gcuirfear na hiarratais ar fad i gcríoch roimh dheireadh Mheán Fómhair 2009. Tá súil ag CCLCCG na sonraí maidir le seirbhísí rannpháirteacha a bheith acu go luath i Mí Dheireadh Fómhair 2009 agus cuirfear pointe teagmhála ar fáil do thuismitheoirí gur mian leo eolas a fháil maidir le rollú. Is féidir le tuismitheoirí ansin teagmháil a dhéanamh le seirbhísí ina gceantair féin chun áit a fháil ar rolla.

Le breis eolais a fháil, cuir fios ar Choiste Cúram Leanaí Chathair agus Chontae na Gaillimhe ag 091 752039 nó ar ríomhphost: mail@galwaychildcare.com.

Críoch 

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today