News & Events

Póstaer Tábhachtach maidir le Cosaint Leanaí le seoladh ag Comhdháil an Choiste Cúram Leanaí Rollercoaster founder to speak at Galway Childcare Conference

Tá oiliúint cosaint leanaí ar bun ag Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) go leanúnach.  Chun cur leis an oiliúint sin, beidh póstaer á sheoladh ag comhdháil an Choiste Cúram Leanaí ar an Satharn, 4ú Nollaig in Óstán an Galway Bay.  Tarraingíonn an póstaer aird ar ghnéithe thábhachtacha:  má tá imní mar gheall ar cheist chosaint leanaí, cé leis ba chomhair dul i dteagmháil agus cé leis ar chomhair dul i gcomhairle.  Is póstaer simplí, soiléir atá ann a thugann treoir do sholáthróirí cúram leanaí conas déileáil go héifeachtach le himní maidir le cosaint leanaí.

Tá spás fágtha ar an bpóstaer le haghaidh ainmneacha agus uimhreacha theagmhála na ndaoine ainmnithe agus dindiúirí na n-Oibrí Sóisialta / Garda Síochána a líonadh isteach.  Ba chóir do gach seirbhís cúram leanaí an Póstaer maidir le Cosaint Leanaí a chrochadh in áit feiceálach.

Cuireann Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe fáilte roimh Anne O’Connor, Siceolaí Leanaí, Iriseoir agus bunaitheoir Rollercoaster.ie. Déanfaidh Anne cíoradh ar thábhacht atá córais soiléir cumarsáide a chruthú idir soláthróirí cúram leanaí agus tuismitheoirí ar mhaithe leis an bpáiste.  Tá taithí scor bliain ag Anne O’Connor agus í ag plé le raon leathan ceisteanna a bhaineann le teaghlaigh agus le páistí óga.

Díreoidh Jan Godfrey, Oifigeach Eolais & Comhairle Children First agus Sue McGlone, Comhordaitheoir Réigiúnach Tuismitheoireachta an Mheán-Iarthair isteach ar bhealaí ar chóir déileáil le tuismitheoirí má tá ceisteanna goilliúnach le plé.  Labhróidh siad faoin taighde atá déanta acu sa réimse seo le gairid.

 Is é Pádraig Ó Ceallaigh, Oifigeach Forbartha an Choiste Cúram Leanaí a bhí mar chomhordaitheoir ar an ngrúpa oibre a chuir an póstaer cúram leanaí i dtoll a chéile.  Dar le Pádraig: “Tugann an póstaer seo spreagadh do na seirbhísí cúram leanaí daoine ainmnithe maidir le cosaint leanaí a roghnú.  Tá eolas soiléir a le fáil ón bpóstaer nuair a bhíonn imní éigin maidir le ceist cosaint leanaí.”

Beidh fáilte mhór roimh soláthróirí cúram leanaí, feighlithe leanaí, tuismitheoirí agus mac léinn chuig na comhdhála.  Gearrfar táille €10 (le lón san áireamh).  Glaoigh ar 091-752039 agus labhair le Pádraig nó Rosario chun áit a chur in áirithe nó déan an bróisiúr agus an fhoirm áirithinte a íoslódáil ó www.galwaychildcare.com

Breis eolais ó:

Rosario Ní Shúilleabháin
Oifigeach Eolais
Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe
9B Ionad Miondíola Liosbán
Bóthar Thuama
Gaillimh
Teil:  091-752039
Ríomhphost:  rosario@galwaychildcare.com
Láithreán Gréasáin:  www.galwaychildcare.com  

Is í príomhaidhm Choiste Cúram Leanaí Chathair agus Chontae na Gaillimhe feidhmiú an Bheartais Náisiúnta um Chúram Leanaí a chomhordú ar leibhéal áitiúil thar ceann Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OMCYA). 

Príomh-Spriocanna 

  • Cabhrú le seirbhísí cúraim leanaí ar ardchaighdeán a fhorbairt agus iad sin a chomhordú.
  • An NCIP (An Clár Náisiúnta Infheistíochta sa Chúram Leanaí), ECCE (An Scéim Chúram agus Oideachais don Luath-Óige – an bhliain réamhscolaíochta saor in aisce) agus cláir náisiúnta eile a chur i bhfeidhm go háitiúil
  • Iarratais ar dheontais a riaradh agus maoirseacht a dhéanamh ar an Scéim Chúram agus Oideachais Luath-Óige (ECCE) a chuireann bliain saor in aisce réamhscolaíochta ar fáil do leanaí réamhscoile.
  • Soláthar Oiliúint Chreidiúnaithe agus Oiliúint Inseirbhíse do sholáthróirí/d’fhoirne a chomhordú.
  • Faisnéis agus acmhainní a sholáthar do sholáthróirí cúraim leanaí, do thuismitheoirí agus don phobal i gcoitinne
  • Iniatacht leanaí a bhfuil míchumas orthu agus leanaí ó mhionlaigh eitneacha lena n-áirítear leanaí ó Phobal an Lucht Siúil a chur chun cinn sna seirbhísí cúraim leanaí.
  • Rannpháirtíocht a ghlacadh i dtionscnaimh idirghníomhaireachta tacaíochta do theaghlaigh a chuireann iniatacht shóisialta chun cinn a fhorbairt agus a sheachadadh.

Galway City & County Childcare Committee welcomes Anne O�Connor, Child Clinical Psychologist and founder of Rollercoaster.ie to December 4th annual conference in the Galway Bay Hotel. Anne will explore the importance of clear communication systems between childcare providers and parents that enhance the child�s experience in any childcare setting. With over 20 years experience, Anne O�Connor has dealt with a diverse range of family-related issues in a practice offering psychological services to young children.

 Rollercoaster.ie is a virtual meeting place for thousands of parents all over Ireland, offering a centralised stop for advice and discussion on a 24/7 basis as well as information on local shopping, services and family friendly facilities. Set up ten years ago by Anne O' Connor, it is now Ireland's No.1 Website for Pregnancy & Parenting information. The site combines a wide ranging mix of articles written by a team of experts and user-generated content such as Blogs, Discussion Boards, Surveys, Polls, etc.

 

Other guest speakers include Pat Broadhead, Professor of Playful Learning at Leeds Metropolitan University. She is the author of Early Years Play and Learning: Developing Social Skills and Cooperation, and has undertaken extensive research into how children become sociable and cooperative through play and how playful learning environments are created. Pat Broadhead is a regularly invited keynote speaker in relation to playful learning, integrated working and early years issues and has advised UK Parliamentary Select Committees on Training and Development

 Jan Godfrey, HSE Information and Advice Officer - Children First and Susan McGlone, HSE Mid-West Regional Parenting Coordinator will focus on the importance of communicating with parents about sensitive issues and will discuss their recent research in this area.

 

Child Protection training is ongoing and Galway City & County Childcare Committee, in conjunction with the HSE, will launch a Child Protection Poster. This poster highlights the 3Cs Concern, Contact & Consult and is a simple, step by step guide for childcare service providers to deal effectively with child protection concerns.

 

Anne OConnor is a Child Clinical Psychologist, Journalist and Entrepreneur and we are very fortunate to have such an influential speaker at the Galway Childcare Conference, says Rosario N� Sh�illeabh�in, Information Officer, Galway City & County Childcare Committee.

 

Parents, childcare service providers, students and the general public are welcome to register for the conference at the great value price of €10 (including lunch). Call 091 752039 to book. Conference brochure and booking form may also be accessed at www.galwaychildcare.com.

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today